Finansal Sıkıntı Sürecinde Şirketlerin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Özet

Finansal sıkıntı yaşanması veya finansal sıkıntıya düşme olasılığı; hem şirketin, hem de şirketle ilgili çıkar gruplarının çeşitli maliyetlerle karşılaşma olasılığını artırmaktadır. Finansal sıkıntı sürecinin ortaya çıkarabileceği maliyetler ve bu maliyetlerin büyüklüğü, finans literatüründe tartışılan konulardan biridir. Finansal sıkıntı maliyetleri ve yeniden yapılandırma sürecinin işletmeler ve işletmelerle ilgili çıkar grupları üzerine etkisini inceleyen çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada da şirketlerin finansal sıkıntı sürecinde ve yeniden yapılandırma sonrası şirket performansındaki değişimin incelenmiştir. Bu amaçla Operational Competitional Rating Analysis (OCRA) yöntemi kullanılarak şirketlerin etkinlikleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre finansal sıkıntı sürecinde firmanın etkinliği azalmaktadır. Ancak finansal sıkıntıdan kurtulmayı başaran şirketlerde etkinlik düzelmektedir. Finansal sıkıntıdan kurtulamayan şirketlerde ise etkinlik iyice düşmekte ve sonuçta bu şirketler iflas etmektedirAnahtar Kelimeler: JEL Kodları :  

Anahtar Kelimeler: Finansal Sıkıntı, Yeniden Yapılandırma, Etkinlik, OCRA Yöntemi

Jel Kodları: D22, M42, D53

 

Abstract

Financial distress or the possibility of getting into it may very well damage the relation between the corporates and a group that may consists of suppliers, customers, creditors, and as well as other parties involved. The knowledge of the extent that financial distress costs  are controversial in finance literature.   As a result more research is being conducted to determine the effect of financial distress costs and restructuring of the corporates on firms and the stake holders affiliated with the firms. In this study we examined the changes the company’s performance in the financial distress and after the restructuring process of the company. For this purpose Competitional Rating Operational Analysis (OCRA) was used to determine the efficiency level of the companies. According to the results the effectiveness of the company obtained in the process of financial distress is reduced. However, improving efficiency in companies that have managed to get out of financial distress. Get rid of your financial disstress in the event of the company who are unable to thoroughly falling and as a result, well these companies are bankruptcy.

Keywords: Financial Disstress, Financial Restructuring, Efficiency, OCRA Method

Jel Codes: D22, M42, D53

Logged Out