Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Döviz Kuru İlişkisi ve Türkiye için Tobin Vergisi Tartışması

Özet

Çalışmada spekülatif amaçlı sermaye hareketlerini kısıtlamaya yönelik olarak ortaya atılan Tobin vergisinin etkinliği ve Türkiye’de uygulanabilirliği araştırılmıştır. Araştırmanın temelini, gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik dengeleri üzerinde büyük etkilere sahip olan kısa vadeli sermaye hareketlerinin ulaştığı büyüklük oluşturmakta ve çalışmada bu sermaye hareketleriyle ülkelerin makroekonomik istikrar ve büyümenin temel politika araçlarından biri olan döviz kurlarında oluşan ciddi istikrarsızlıklar esas alınmaktadır. Türkiye örneği üzerinde kısa vadeli sermeye hareketleri ile döviz kuru arasındaki ilişki ampirik olarak 2005:M1-2014:M12 dönemi için incelenmiştir. VAR analizi kullanılarak yapılan çalışmada bu ilişkinin etki-tepki fonksiyonları analiz edilerek, Tobin vergisinin etkinliği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri, Döviz Kuru, Tobin Vergisi, VAR Analizi

 

Abstract

Tobin’s Tax is used to stop speculative capital inflows. In this study Effectiveness of Tobin Tax and suitability for Turkey are investigating. The study is based on the size of short term capital movements which have great impact on macroeconomic balance of developing countries. In this study, serious instabilities in exchange rates that one of the fundamental political instruments of macroeconomic stabilization and growth are grounded on. This study explains the relationship between study short-term capital inflows and exchange rate during 2005:M1-2014M12 period for Turkey. Effectiveness of Tobin Tax is discussing with impulse-response functions via VAR Analysis.

Keywords: Short-term Capital Inflows, Exchange Rate, Tobin Tax, Structural Break Unit Root, VAR

Logged Out