Türkiye’de Enerji Üretiminde Fosil Yakıt Kullanımı ve CO2 Emisyonu İlişkisi: Bir Senaryo Analizi

Özet

Elektrik üretiminde fosil yakıtların kullanımı CO2 emisyonlarının artmasında önemli etkenlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de 1986-2013 yılları için yıllık veriler ele alınarak fosil yakıtlarla CO2 emisyonları arasındaki uzun dönemli ilişkiden yola çıkılarak üretimde fosil yakıt seçimi ile ilgili farklı bileşimlere göre oluşturulan senaryolara dayalı CO2 emisyonu öngörüleri yapılmıştır. Farklı üretim senaryolarına göre emisyondaki değişmeleri hesaplamak için Türkiye’de elektrik üretimi Box-Jenkins metodolojisi ile tahmin edilmiş ve üretim projeksiyonu kullanılarak farklı yakıt bileşimi senaryoları altında CO2 emisyonları hesaplanmıştır. Buna göre elektrik üretiminde mevcut durumun devamı, kömüre alternatif olarak doğal gaz kullanımı, kömürden yenilenebilir enerjiye geçiş gibi alternatif senaryoların CO2 emisyonunu nasıl değiştirdiği üretim projeksiyonuna bağlı olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: CO2 Emisyonları, Enerji Üretimi, Fosil Yakıtlar

Jel Kodları: Q2, Q4, Q47

 

Abstract

The use of fossil fuels in electricity generations is a major factor that increases CO2 emissions. In this paper, annual data between 1986-2013 used to predict CO2 emissions. Predictions based on alternative generation scenarios with different fuel combinations and the long run relation between fossil fuels and CO2 emissions. Electricity generation is predicted by using Box- Jenkins methodology to accounting emission changes in Turkey. Then generation predictions used for accounting CO2 emissions with different fuel combination scenarios. Accordingly, how the CO2 emissions changes under alternative scenarios that the continuation of the current situation in electricity generation and the use of natural gas and renewable resources as an alternative to coal has been evaluated depending on generation forecast.

Keywords: CO 2 Emissions, Energy Production, Fossil Fuels

Jel Codes: Q2, Q4, Q47

Logged Out