Vergi Dairesi Başkanlığı Çalışanlarının Vergi Algıları: Antalya Örneği

Özet

Devlet olmanın sorumluluklarından birisi vergi toplamaktır. Vergi idaresi, mükelleflerin vergisel davranışları üzerinde etkili olabilmektedir. Bu çalışmada, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nda çalışan vergi memurlarına anket yapılmış ve vergi memurlarının Türkiye’de vergi sistemine ilişkin algıları incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle, Türkiye’ de vergi memurlarının; vergileme ilkelerine, mükellef tutumlarına, vergi bilincine, vergi suçlarına, vergi denetimine karşı algıları ortaya konmuş ve vergi sistemimiz ile ilgili aksaklıklara çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Vergi Algısı, Vergi İdaresi, Vergileme İlkeleri, Antalya

Jel Kodları: H20, H25, H26

 

Tax Perceptions of the Tax Office Directorate Officials and Employees: The Case of Antalya

Abstract

One of the responsibilities of being a state is collecting taxes. The tax administration units can be effective on the tax paying behaviors of the taxpayers. In this study, a questionnaire is performed on the tax officers working in the Tax Administration Units of Antalya and their perception of the Tax System in Turkey is examined. Within the light of findings of the survey conducted, the structure of the tax officers’ perceptions about taxation principles, taxpayer attitudes, tax awareness, and tax inspection is analyzed by using descriptive statistics.

Keywords: Tax Perception, Tax Administration, Taxation Principles, Antalya

Jel Codes: H20, H25, H26

Logged Out