Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Geri Bağ Arasındaki İlişki

Working Paper
Huriye Alkın
EconWorld Working Papers Series No: 2018002
DOI: 10.22440/EconWorld.WP.2018.002

Özet

Bu çalışmanın amacı 2000-2012 yılları arasında Çekya, Estonya, Macaristan, Polonya ve
Slovakya’ya gelen doğrudan yabancı yatırımlar ile geri bağ arasındaki ilişkinin analiz
edilmesidir. Panel veri analiz yönteminin kullanıldığı bu çalışmada analiz 14 ayrı sektör için
yapılmıştır. Analiz sonuçları gıda ürünleri-tütün ürünleri; petrol ürünleri-kimyasal ürünleri;
elektrik, gaz, su; motorlu taşıtlar-diğer ulaşım araçları ve taşımacılık-telekomünikasyon-
otelcilik-yemek hizmetleri sektörlerinde yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile geri
bağ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Diğer sektörlerde
doğrudan yabancı sermay

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Küresel Değer Zinciri, Geri Bağ Katılımı, Panel Veri Analizi

Jel Kodları: C23, F10, F13, F21

 

The Relationship between Inward Foreign Direct Investment and Backward Linkage

Abstract

The aim of this study is to analyze the relationship between backward linkage and inward
foreign direct investment to Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovak Republic
and between the years of 2000 and 2012. The analysis is carried out with panel data analysis
for 14 sectors. The empirical result indicates that there is a statistically significant relationship
between foreign direct investment and backward linkage in food products-tobacco products;
petroleum products-chemical products; electricity, gas, water; motor vehicles-the other
transport vehicles and transportation-telecommunication-hotel-food services sectors. There is
no statistically significant relation between foreign direct investment and backward linkage in
other sectors.

Keywords: Foreign Direct Investment, Global Value Chain, Backward Linkage Participation, Panel Data Analysis

Jel Codes: C23, F10, F13, F21

Vergi Dairesi Başkanlığı Çalışanlarının Vergi Algıları: Antalya Örneği

Working Paper
Burak Alp, Ünal Töngür
EconWorld Working Papers Series No: 2018001
DOI: 10.22440/EconWorld.WP.2018.001

Özet

Devlet olmanın sorumluluklarından birisi vergi toplamaktır. Vergi idaresi, mükelleflerin vergisel davranışları üzerinde etkili olabilmektedir. Bu çalışmada, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nda çalışan vergi memurlarına anket yapılmış ve vergi memurlarının Türkiye’de vergi sistemine ilişkin algıları incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle, Türkiye’ de vergi memurlarının; vergileme ilkelerine, mükellef tutumlarına, vergi bilincine, vergi suçlarına, vergi denetimine karşı algıları ortaya konmuş ve vergi sistemimiz ile ilgili aksaklıklara çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Vergi Algısı, Vergi İdaresi, Vergileme İlkeleri, Antalya

Jel Kodları: H20, H25, H26

 

Tax Perceptions of the Tax Office Directorate Officials and Employees: The Case of Antalya

Abstract

One of the responsibilities of being a state is collecting taxes. The tax administration units can be effective on the tax paying behaviors of the taxpayers. In this study, a questionnaire is performed on the tax officers working in the Tax Administration Units of Antalya and their perception of the Tax System in Turkey is examined. Within the light of findings of the survey conducted, the structure of the tax officers’ perceptions about taxation principles, taxpayer attitudes, tax awareness, and tax inspection is analyzed by using descriptive statistics.

Keywords: Tax Perception, Tax Administration, Taxation Principles, Antalya

Jel Codes: H20, H25, H26

Logged Out